Besiktningsman Stockholm

Certifierad oberoende besiktningsman i Stockholm

Oavsett om det är ett ROT jobb (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) eller nyproducerat så är det alltid bra att ha en besiktning utav jobbet för att undvika onödiga diskussioner, både för entreprenören och beställarens skull. Oavsett om det är fackmän som utför jobben så är det alltid partiska då det är en själv som står för hantverket. Av den anledningen är det alltid bra att anlita en helt opartiska besiktningsman som vet vart toleranserna går så att slutresultatet blir så bra som möjligt samt att fel kan avhjälpas omgående.

Vi hjälper er med alla besiktningar, från större kommersiella projekt till nyproduktioner och ROT jobb.

Priser för besiktningar.

Kontrollbesiktning : 6200 kr ex moms Slutbesiktning : 6200 kr ex moms
Paket KB+SB : 11 000 kr ex moms
Garantibesiktning : 4000 kr ex moms

Hur går en besiktning av villa till?

Småhusentreprenader – ABS 18 (ABS 09) Konsumenttjänstlagen

Besiktning

Besiktningsmannen (BM) inleder besiktningen med att gå igenom vad som är avtalat av beställaren och entreprenören, saknas avtal gäller konsumenttjänstlagen. Besiktningsmannen beskriver vilket varv man går i huset, samt hur man kommer att syna väggar, tak och golv, när och hur en besiktning blir juridisk bunden etc. Vid entreprenadbesiktningar av tex en nyproducerad villa benämns beställaren med ett B, entreprenören med ett E samt husleverantören (om det är en delad eller generalentreprenad) med HL.

Det är viktigt att både beställare och entreprenör ( eller representant från vardera ) medverkar vid besiktning då både beställare och entreprenör skall ha rätt att yttra sig innan besiktningsmannen noterar ett fel.

Är entreprenören inte nöjd med besiktningsmannens beslut noteras det ändå som ett fel, E anmärkning. Är beställaren inte nöjd med besiktningsmannens beslut, utan anser att det finns ett fel noteras det i protokollet som ett A.

Besiktningen är en okulär besiktning vilket betyder att besiktningsmannen inte kontrollerar funktionerna i huset, funktionerna skall vara kontrollerade och dokumenterade i egenkontroller enligt kontrollplan.

Besiktningsmannen kontrollerar att huset är byggt enligt Boverkets byggregler samt är kontraktsenliga. Detta betyder att det finns en del toleransnivåer som besiktningsmannen anpassar sig efter vi besiktning.

Exempel på toleransnivå:

  • Är det enligt kontrakt, avtal / beställt skarvspackling mellan skivor på väggar, får det vara en buktighet på 2 mm på 25 cm. Det får dock inte bukta inåt då det anses som synligt underarbete. Bredspacklade väggar skall vara helt släta.
  • En vägg som är 2.4m får ha en lutning på 5 mm
  • När man besiktar en vägg ska man stå två meter från vägg, i normalljus.

Nu börjar besiktningen

När besiktningen inleds går besiktningsmannen alltid vänster varv och börjar alltid med de vänstra rummen, eller det som står enligt rumsbeskrivning, samt den vänstra väggen.Fönster (F), dörrar (D), väggar (V) etc numreras från vänster till höger. V1 = vägg till vänster om entrévägg. V2 = nästa vägg till

höger om V1 osv.

Exempel på anmärkning:

Sovrum 2

  • Spricka list takvinkel V2 E
  • Dåligt underarbete golvvinkel V2 E

Bad/Wc ÖP

  • Kakelplatta bom E
  • Golvbrunn inte rengjord E

 

Beställare får ha synpunkter på saker som hon eller han anser bör åtgärdas som besiktningsmannen tar ställning till. Är det en synpunkt som är inom toleranserna skrivs det upp i besiktningsprotokollet som en A – anmärkning. Det betyder att det har noterats under besiktningen, men utan krav på avhjälpning. Är det inte inom tolerans markeras det som ett E, vilket ska avhjälpas av entreprenör efter besiktningen.

När besiktningen är klar går besiktningsmannen igenom om besiktningen har blivit godkänd. För att en besiktning ska godkännas krävs det att alla kärnegenskaper i huset fungerar. Såsom vatten, el, värme, täthet, säkerhet och att all erforderlig dokumentation överlämnas. Är det fler än 50 anmärkningar,

även mindre punkter, så har besiktningsmannen rätt att underkänna besiktningen. I dessa fall kan det vara upp till beställaren om de låter besiktningsmannen godkänna besiktningen. Efter en godkänd besiktning överlämnas nyckeln till beställaren och entreprenaden upphör att vara en

arbetsplats. Efter överlämnandet startar garantitiden.

Är det anmärkningar kvar har entreprenören två månader på sig efter godkänd slutbesiktning att åtgärda felen. Detta förutsätter att entreprenören får tillgång till huset under denna tid. Undantag och förlängning pga semestertider etc kan entreprenaden kräva, detta ska dock vara inom skälig tid.

Upptäcker beställaren fel i huset som missades under besiktningen har beställaren sex månader på sig att reklamera de felen efter godkänd slutbesiktning.

Missnöjd med utlåtandet

Om beställaren anser att utlåtandet är fel har beställaren, samt entreprenören rätt att påkalla en överbesiktning. Detta ska ske senast tre veckor efter att de fått besiktningsutlåtandet.

Avvikelser

Det är ok för entreprenören att göra avvikelser från byggbranschens regler så länge det inte är en indirekt fara, det skall vara skriftligt godkänt av beställare på mail eller papper. Ett exempel på det kan vara våtrum i källaren. Enligt rörmokarens branschregler måste golvet vara våtrumssäkert, känner beställaren att dom vill åtgärda det senare får de göra en avvikelse i regelverket. I detta fall kommer det stå ett B i protokollet,

vilket betyder att det är beställarens ansvar och att entreprenören har avrått beställaren från detta.

Källare

  • Golv ej våtrumssäkrat enligt BKR, överens med entreprenör B

Entreprenadformer och avtalsformer

Totalentreprenad ABT 06

Entreprenören svarar för utförande, projektering och funktion.

Utförandeentreprenad AB 04

Beställaren svarar för projektering och entreprenör för utförande.

Delad entreprenad AB 04

Entreprenörer svarar var för sig mot beställare.

Generalentreprenad AB 04 / ABT 06

Beställare kontrakterar en entreprenör till Generalentreprenör som i sin tur upphandlar underentreprenörer.